ادب صادق

ادبیات فارسی

نمونه متن املای فارسی پایه دوم راهنمایی

                                                                       به نام خدا

نام ونام خانوادگی:............................                                             تاریخ :26/1/1390

کلاس دوم ( .......)                                                              نوبت : مستمر  

آزمون : املای فارسی                                                                                                               زمان : 40دقیقه

                                                (مقدارآزمون : اول کتاب تادرس نوزدهم )                                    

______________________________________________________________________________________

 

1 با توجّه به جملات، شکل صحیح کلمه ی جاافتاده را از درون کمانک انتخاب کنید. (2 )

      1-1- ستایش خداوندی را سزاست که به .............. ارسال رسل دل های رمیده را آرمیده ساخت.( واسته ی ، واسطه ی )

2-1- دی ماه سال 1357 ....................با اربعین حسینی بود. ( مصادف ، مسادف )

3-1- جوانان ایرانی نجیب ، باادب ، پُر ............... و خوش رو هستند. ( آذرم ، آزرم )

4-1- بهار فصلِ تجدیدِ .................... طبیعت است. ( حیاط ، حیات )

5-1- در پاییز برگ ها با وزش هرنسیم ............. درباد به زمین می ریزند. ( رقصان ، رخصان )

6-1- تو می خواهی ...................خلق باشی، درصورتی که هنوزآداب طعام خوردن را       نمی دانی ( مرشد ، مورشد )

7-1- کاربران اینترنت و فناوری جدید باید به اخلاقِ علمی و ....................انسانی آراسته شوند. ( فظایل ، فضایل )

8-1- آن مرد از شادی چشمانش درخشید وبا .....................خاصّی گفت : فوق العاده است ».     ( لحجه ی ، لهجه ی   )

2 درکدام گروه کلمه غلط املایی وجود دارد ؟ (25/0)       

  Oالف) نَغز و دل آویز   O ب) مَکث و درنگ     O ج) هوش و ذکاوت    O د) صدای رَصا و بلند

 

3 املای کدام گزینه باتوجّه به معنی آن درست نیست ؟ 25/0)                                                                                            

 O الف) مُحاربه : بایکدیگرجنگیدن   O ب) توطئه : فریب و حیله Oج)غُلغُله : شلوغی Oد) اَقراض : اهداف

   

4 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخّص کنید. (5/1) 

    1 -4 املای واژه ی « اثاث » به معنی پایه و بنیاد و « اساس » به معنی لوازم خانگی درست است .O صحیح    O غلط                                                                                                                                                                                                                                                               

   2-4- یکی از را های تقویتِ املا ، پرورشِ مهارتی خوب گوش دادن است.                            O صحیح         O غلط

   3-4- کلمه های مُخفّف (کوتاه شده ) به همان صورت که تلفّظ می شود، باید نوشته شود.          O صحیح         O غلط

   4-4- در املا، از خطّ تحریری شکسته استفاده نشود.                                                        O صحیح         O غلط

   5-4-  کلمه ی « خُـرد » به معنی ریز و کوچـک است.                                                        O صحیح         O غلط

   6-4- در املای کلمات ، تأکید بر شکل گفتاری متن کتاب درسی است .                                 O صحیح         O غلط                       

5 در کلمات زیر، تشدید روی کدام حرف قرار می گیرد؟ آن حرف را در کمانک مقابل واژه بنویسید.   (2)                                              

    1-5- عام المنفعه   (........)                              2-5- پرمشقت (  ........)

     3-5- دَرهای مُشبـک (  ........).                       4-5-تعهـد  (.........)

 

6- جای خالی را باتوجّه به مفهوم واژه، با « گذار » یا « گزار » کامل کنید.(5/1)                                                                      

  1-6 سپاس ...........             2-6 نماز  .............       3-6- خدمت .................

 

7 درکلمات زیریک حرف جاافتاده است،باتوجّه به معنی داده شده،آن را از داخل کمانک انتخاب کنید. (2 )                                       

  1-7-  خَـ...اپوش : پوشاننده ی عیب ها   ( تـ ، طـ )           2-7- رایـ.....ـه :  بوی خوش             ( هـ ، حـ )

  3-7-  مُو.....ـر :  محتـرم                   ( قّـ ، غّـ )            4-7-  اُو.....ـیا : سفارش شدگان         ( سـ ، صـ )

  5-7- .......خاوتمَند : بخشنده               ( صـ ، سـ )           6-7- نامَر....ـی : ظاهرنشدنی            ( عـ ،  ئـ  )

  7-7- مُستمـ.....ان : شنوندگان             ( عـ ، ئـ  )             8-7- رُونَـ...... : رواج و گسترش        ( ـق ، ـغ )

8- با توجه به مفهوم جملات و استفاده از کلمات داخل پرانتز ، جای خالی را کامل کنید.(5/2)

   1-8- « .......................» به معنی درست و صحیح است، امّا « .......................»به معنای پاداش است. ( ثـواب ، صـواب )

   2-8- « ......................» به معنی خورشید است و کلمه ی « .....................» به معنای خوبان بهشتی است.( حـور ، هـور )

   3-8- واژه « ................» به معنی انگشت بزرگ دست وپا،  ولی « ...............» برای عدد به کار می رود.( شست ، شصت )

   4-8- کلمه « ....................» به معنی ارزش و کلمه ی « .......................» به معنی نیرنگ وبی وفایی است. ( قـدر ، غـدر )

   5-8- « ....................» به معنی کسی که فرمانی را اجرا میکند و « ..................» به معنی آبادشده است.   ( معمور ، مأمور )

 

 9- دربین گروه کلمات داده شده زیرهشت کلمه غلط املایی دارندآن هارا پیدا کرده، درستشان را درجای مشخّص شده بنویسید.(4)

      « عرصه یِ حق طلبی ، بهرگیری ازتعالیمِ اسلامی ، فضایِ پرتَراوت ، قلمرو ملّی ، به فضلِ خدا ، اِغـرار کردن به جهل ،

اَعمّه و اُولیا ، ساختن گنبد ، غَرس و کاشتن درخت  ، تأمّل و اندیشـه ،  فراقت و آسـودگی  ،  رفعِ عَتَش ،  مَحضرِ استـاد

نصیب وقسمت ،  مُعترف شدن ، بُغض و کینـه ، هیاحوی کلاغ ها ، قُلّکِ ذهن ،  نگاهِ تأسّف بار ،  شیــوع وآشکارشـدن ،

غارِ تاریک ، تحریم تنباکـو ، فَتـوایِ تاریخی ، قلیانِ شکسته ، هـورالعظیـم ، نفوذ ناپذیر ، دانش و تخصّص ، دشمنِ بَعصی

چکیده و عُصاره ، کلماتِ قصار ، اَمثال و حِکَم ، تقوا و فضیلت ، ،  اَلقاب و عَناوین

1-    ................................       2- ....................................        3- ...............................    4- ...................................

      5-.................................       6-......................................         7- ................................  8- .....................................

 

10 درمتن زیرهشت غلط املایی وجوددارد،آنهاراپیداکنیدودرستشان رادرجای مشخّص شده،بنویسید. ( 4)                                        

        «خاطرات فراوانی که از مادرم دارم رمزی در دل من ایجاد کرده است که با هیچ زیبایی و تَجمّل وهزاران رُجهانِ دیگر غابلِ معاوظه ومُعامله نیست.

    جمعیّت به وَجد آمدند، بی اختیار دست زدند و هِلهِله وشادی کردند. محمّـد تقـی توانست باتلاش وپشتکار فراوان به مقام صدر اَعضَمی برسد و لقب امیرکبیر دست پیدا کند و مَنشـأ خدماتِ فراوانی برای کشور عزیزش باشد.

رنگِ ذرّینِ گندم زارها زیر پرتوِ انوارِ طلاییِ خورشید و حرکت ِموج گونِ گندم بسیارچشم نواز است.می توان گفت بهار فصلِ پخته گی وکمالی طبیعت است.

   در بهار زمین، سر ازخوابِ زمستانی برمی دارد و بسترِ گل های رنگارنگ می شــود و زیباییِ بنفشه هایِ نیلی و زرد وکبود

را به چشم مُشتاغانِ طبیعت عَرضه می کند.

    فواصلِ میانِ قطعاتِ باغ، مسطور از درختان میوه و اقسام گُل است و هرچند نظم وآرایشی درست ندارند، نشانِ سرسبزی و

خرّمیّ باغ به شمار می آیند.  

       1- ............................ 2 - ................................. 3- ..................................                     4-..............................

       5-...............................      6-............................    7 -  ...........................                                           8-.............................

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 0:13  توسط ادب نویس  |